Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a www.vpadatvedelem.hu honlappal kapcsolatosan

A www.vpadatvedelem.hu weboldal kezelője elkötelezett az információs önrendelkezési jog maradéktalan érvényre juttatása mellett, ezért munkatársaink kiemelten kezelik a weboldal látogatóinak önkéntesen megadott személyes adatainak védelmét. Ennek érdekében törekszünk a teljeskörű adatvédelmi tájékoztatásra. A weboldal látogatóinak adatait körültekintően, bizalmasan, a hazai és Európai Uniós jogszabályok által előírt kötelezettségeknek megfelelően kezeljük. Gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó hatályos jogszabályok érvényre juttatásához szükséges.

Az adatkezelő neve:

Dr. Petrezselyem Anett

6725 Szeged, Majdáni sor 6.

Telefonszám: +36 30 337 0493

E-mail cím: info@vpadatvedelem.hu

Adószám: 69027668-1-26

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő szolgáltatásainak bemutatása és elérhetőségének közismertté tétele.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja, az Adatkezelő jogos érdeke.

Kezelt személyes adatok: az Ön internet szolgáltatója által kiosztott IP-cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott aloldalak listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, az Ön e-mail címe.

A személyes adatok a következő személyek, szervezetek részére kerülnek közlésre, illetve továbbításra: nem történik adattovábbítás.

Adatkezelési tevékenységet végzők megnevezése: az adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

 

Cookie kezelés

 

A weboldal látogatóink jobb kiszolgálása érdekében technológiát alkalmazunk az új és a visszatérő látogatók tevékenységeinek nyomon követésére, miközben a webhelyen tartózkodnak. Ezeket a kis fájlokat általában cookie-nak “sütiknek” nevezik. A sütik nem tartalmaznak személyes azonosítást. Weboldalunkra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. A cookie-k használatával az adatkezelő hatékonyabban és biztonságosabban tudja működni a weboldalt. A cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy egyes funkciók vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Személyes adatok kezelésére nem kerül sor.                 

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: nyilvántartás és a látogatók nyomon követése abból a célból, hogy mely oldalakat milyen gyakran keresik fel a felhasználók. Cél továbbá az oldal biztonságos és hatékony működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: egyes cookie-k a weboldal látogatását követően azonnal törlésre kerülnek, egyéb esetekben a cookie-k törlési ideje 365 nap.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A weboldal működtetésével megbízott foglalkoztatottak.

Az érintettek cookie-kezeléssel kapcsolatos lehetősége: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke.

A weboldal a következő Cookiekat használja:

_ga : GA1.1.1661325168.1610199272

_ga_RLG8J3TW7P : GS1.1.1610645055.6.1.1610645138.0

wordpress_test_cookie : WP Cookie check

wp-settings-1 : libraryContent=browse&editor=tinymce

wp-settings-time-1 : 1610639877

Google Adwords konverziókövetés használata

 

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

A Google analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

E-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, az adatvédelem alapelveinek tiszteletben tartásával.

 

egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Személyes adatok kezelésére nem kerül

Közösségi oldalak (Facebook, Instagram)

 

A kezelt adatok köre: Facebook/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe, esetleges hozzászólása, amely tartalmazhat személyes adatot.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez, melyet a közösségi oldalakon való regisztrációval ad meg.

 

Az Érintettek jogai

 • Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez (hozzáféréshez) való jog: Az Érintettek kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adataikról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat és a forrást, ahonnan az adat – amennyiben nem az Érintettől származik – az adatkezelő tudomására jutott. Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy a személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
 • Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 • Adatok helyesbítéséhez való jog: Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 • Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az érintett erre irányuló kérelme esetén Adatkezelő köteles – a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül –, közérthető formában, írásban megadni a választ.

 • Jogorvoslathoz való jog: ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, jogorvoslatért az alábbi szervekhez fordulhat:
 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu telefon: +36-1-391-1400). Az Érintettnek joga van más, – így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott – felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
 2. Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez is fordulhat.

Adatfeldolgozó:

Tárhelyszolgáltató

RACKFOREST KFT. (14671858-2-41)

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Telefonszám: +36 70 362 4785

E-mail cím: info@rackforest.hu

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 •  csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,
 •  hitelessége és hitelesítése biztosított,
 •  változatlansága igazolható,
 •  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Teendők kérdés esetén

Ha bármilyen kérdése merül fel vagy további tájékoztatást szeretne kapni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel a weboldalon megtalálható elérhetőségek bármelyikén.

Szeged, 2021.01.10.